Nagyheti miserend

A nagyheti szertartások időpontjai itt találhatók:

Április 14. VIRÁGVASÁRNAP, AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK VASÁRNAPJA

9.00; 11.00 (ünnepi mise: barkaszentelés, passió); 18.00

Őrmező (Közösségi Ház): 8.00

Április 15-17. Nagyhétfő, Nagykedd, Nagyszerda

reggel 7 és 18.00

Az esti miséken LELKIGYAKORLATOS SZENTBESZÉD!

GYÓNÁSI LEHETŐSÉG!

Április 18. NAGYCSÜTÖRTÖK:

10.00 Krizmaszentelési mise a Szent István bazilikában!

18.00 az UTOLSÓ VACSORA EMLÉKEZETE  

23.00 – 24.00 szentóra, virrasztás az Olajfák hegyén szenvedő Jézussal

Április 19. NAGYPÉNTEK: az ÚR SZENVEDÉSÉNEK EMLÉKEZETE

du. 3 órakor KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁG

18.00 nagypénteki szertartás („csonkamise”):

  • Igeliturgia, kereszthódolat, szentáldozás
  • Szentsír-őrzés

Április 20. NAGYSZOMBAT

11.00 Szentségkitétel (lefátyolozva) Szentsír-őrzés

19.30 HÚSVÉT VIGÍLIÁJA:

  • Fény liturgiája (tűzszentelés, húsvéti örömének);
  • Ige liturgiája (olvasmányok, evangélium);
  • Víz liturgiája (keresztség);
  • Eukarisztia liturgiája (szentmise);
  • Feltámadási körmenet

Április 21. HÚSVÉTVASÁRNAP: KRISZTUS FELTÁMADÁSA

9.00; 11.00; és 18.00

Őrmező (Közösségi Ház): 8.00

Április 22. HÚSVÉTHÉTFŐ

9.00; 11.00; és 18.00

A nagyszombati Szentsír-őrzésre a sekrestyében lehet feliratkozni