Gellértesítő böjti minimagazin

Szerdán Hamvazószerda, elkezdődik a nagyböjti időszak.

Ezen a napon az Egyház hamut szór fejünkre emlékeztetve elmúlásunkra és a megtérésre. Hamvazkodási lehetőség: jövő vasárnap a szentmisék után lesz.

Szigorú böjt van hamvazószerdán és nagypénteken. E két napon a betöltött 18. évtől a megkezdett 60. évig csak háromszor szabad étkezni és csak egyszer szabad jóllakni. A betöltött 14. évtől pedig nem szabad húseledelt fogyasztani.

A nagyböjti idő célja húsvét ünneplésének előkészítése. A nagyböjti liturgia hangolja ugyanis a húsvéti misztérium megünneplésére mind a keresztségre készülőket a keresztény beavatás különféle fokozatai által, mind a hívőket is, akik visszaemlékeznek keresztségükre és bűnbánatot tartanak. (ESZ. 27.)

Nagyböjt péntekjein du. 5-kor keresztúti ájtatosságot tartunk. Első alkalom: március 6. Alkalmas időjárás esetén, a külső keresztúton. A szentmise a keresztút után kezdődik.

Családos keresztút: április 4-e, szombat.

Nagyböjt köznapjain hajnali 6-kor a Neokatekumen csoport laudest (reggeli dicséret) imádkozik.

Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki nagyböjt bármely péntekjén szentáldozás után a feszület előtt áhítattal elimádkozza az „Íme, jóságos, édes Jézusom” kezdetű imádságot.

Íme, jóságos, édes Jézusom, térdre borulok szent színed előtt és lelkem egész buzgóságával kérlek és könyörgök hozzád, kegyeskedjél szívembe önteni a hit, remény és szeretet élő érzelmeit, bűneim fölött igaz bánatot és azok jóvátételére elszánt, erős akaratot. Megilletődéssel és szívbeli fájdalommal veszem fontolóra öt szent sebedet és elmélkedem fölöttük, szemem előtt tartva, amit már Dávid próféta mondott rólad, jóságos Jézus: “Átlyukasztották kezemet és lábamat, megszámlálták minden csontomat.”

Az Egyházi Törvénykönyv szerint minden megkeresztelt hívő köteles évente legalább egyszer – lehetőleg húsvéti időben, hamvazószerda és Szentháromság vasárnapja közöttszentáldozáshoz járulni.

Betegek húsvéti gyónása és szentáldozása április első péntekén! Kérjük a Testvéreket, hogy jelezzék azokat a betegeket, akik szeretnék húsvét alkalmával elvégezni gyónásukat és szentáldozáshoz járulni.